Правила прийому на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до

Комунального   вищого   навчального   закладу

«Кам’янський музичний коледж»

Дніпропетровської обласної ради»

в 2017 році

 

Провадження освітньої діяльності у Комунальному вищому навчальному закладі «Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» здійснюється відповідно доАКТу узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста (затвердженого МОН України 8 грудня 2015 року) та  ліцензії Міністерства освіти і науки Українисерія АД № 073181 від 08.01.2013 року. 

На підставі рішення Дніпропетровської обласної Ради від 28.10.2016 року №106-6/VІІ Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпродзержинський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»перейменовано вКомунальний вищий навчальний заклад «Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради».

Правила прийомурозроблені Приймальною комісією  Комунального вищого навчального закладу «Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (далі — приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за  № 610/30478.                                                                                               

 

І.Загальні положення.

 

 1. Ці Правила прийому є обов’язковими для Комунального вищого навчального закладу «Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради». 
 2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета, творчого конкурсу тощо;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

квота-1 – визначена частина загального обсягу регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція навчального закладу щодо прийому вступників на спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, музичних інструментів в межах спеціальності), курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до цих  правил прийому до  навчального закладу (далі – Правила прийому).  Конкурсний бал при розрахунках округляється з точністю до 0,01;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до цих Правил прийому (на конкурсній основі) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (незалежно від форми власності навчального закладу та джерел фінансування навчання);

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

небюджетна  конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надають місця для навчання за регіональним замовленням;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням;

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законами, щодо зарахування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1, що реалізується відповідно до цих Правил;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих  Правил прийому;

співбесіда –форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якого приймається протокольне рішеннящодо надання  вступнику рекомендації до зарахування;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що передбачає перевірку  та оцінювання творчих здібностей вступника, що може використовуватись за спеціальністю, яка визначена Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якою здійснюється з урахуванням рівня творчих  здібностей вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (додаток 1);

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв   під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

 1. Підставою для оголошення прийому до Комунального вищого навчального закладу «Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»(далі – КВНЗ «КМК» ДОР») для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензіяМіністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальності, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та затверджені педагогічною радою коледжу Правила прийому.
 2. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальністю відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 1. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує КВНЗ «Кам’янський музичний коледж» ДОР».

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

 1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

особи, які здобули  базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістаза денною формою навчання одночасно із  здобуттям повної загальної середньої освіти;

особи, які здобули  повну загальну середню освіту.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий  освітньо-кваліфікаційний рівень або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту, можуть прийматись на другий курс (перший курс, у тому числі зі скороченим  терміном навчання).

 1. Особливості прийому до КВНЗ «Кам’янський музичний коледж» ДОР» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.
 2. Особливості прийому до КВНЗ «Кам’янський музичний коледж» ДОР» осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 року за № 907/29037.
 3. На підставі Правил прийому навчальний заклад до 15 червня 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.

Основні конкурсні пропозиції для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вносяться до Єдиної бази не пізніше 01 березня 2017 року, а відповідні загальні обсяги регіонального замовлення впродовж двох днів після їх отримання.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2017 року.

 1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти місцевого бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених законодавством.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями за  кошти місцевого бюджету, крім випадків, передбачених законодавством.

 1. Організацію прийому вступників до КВНЗ «КМК» ДОР» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора КВНЗ «КМК» ДОР», який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію КВНЗ «КМК» ДОР», затвердженим педагогічною радою КВНЗ «КМК» ДОР» у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1353/27798. Положення про приймальну комісію КВНЗ «КМК» ДОР» оприлюднюється на веб-сайті КВНЗ «КМК» ДОР».

  Директор КВНЗ «КМК» ДОР» забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором КВНЗ «КМК» ДОР» та виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до КВНЗ «КМК» ДОР», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії  оприлюднюються  на офіційному  веб-сайт КВНЗ «КМК» ДОР» в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 

 

ІІ. Вимоги до правил прийому.

 

 1. Правила прийому в 2017 році розроблені відповідно до законодавства України, затверджені педагогічною радою КВНЗ «КМК» ДОР» 08 червня 2017 року, розміщені на веб-сайті КВНЗ «КМК» ДОР» і внесені до Єдиної бази. Правила прийому діють до 31 грудня 2017 року.
 2. Правила прийому оприлюднені державною мовою.

Правила прийому  містять:

акредитовану  освітню програму (акредитація освітньої програми підтверджена сертифікатом про акредитацію спеціальності), а також конкурсні пропозиції, за якими здійснюється прийом;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;

перелік конкурсних предметів, з яких вступники  подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені КВНЗ «КМК» ДОР»;

порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та строки зарахування вступників із числа  закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;

порядок оцінки рівня фізичної підготовки;

порядок та форми проведення творчих конкурсів, що передбачені цими правилами прийому;

наявність/відсутність місць, що фінансуються за регіональним  замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

квоти для прийому за регіональним замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства;

перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 

 1. Правила прийому визначають порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, не прийнятих на навчання, що виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, співбесідах, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

 1. Надання рекомендацій дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних осіб в межах ліцензованих обсягів здійснюється за всіма заявами, поданими вступниками.

 

ІІІ. Конкурсний відбір

 

 1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:

 

для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;

 

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.

 

 1. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:

 визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

       визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

 

      які в 2017 році не брали участі в основних та додаткових сесіях зовнішнього  незалежного оцінювання з певного навчального предмета через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 2017/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії КВНЗ «КМК» ДОР» одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 10257/900 “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

     яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії КВНЗ «КМК» ДОР» копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о “Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837,  що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);    

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, зазначені в абзацах другому-третьому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах четвертому, п’ятому, восьмому, одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці шостому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного навчального предмета, з якого не брали участь в основній та додаткових сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016  або вступних іспитів.

Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та навчальних закладів у структурі переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Українивід 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.

Особи, зазначені в абзаці десятомуцього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

 

 

ІV. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела  фінансування навчання

 

 1. Фінансування підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у КВНЗ«КМК» ДОР» здійснюється:

за рахунок видатків місцевого бюджету (за регіональним замовленням);

                   за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

 

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста у КВНЗ «КМК» ДОР» на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

 1. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня в КВНЗ «КМК» ДОР» за умови відшкодування до місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

 

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у КВНЗ «КМК» ДОР», якщо:

за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;

 мають направлення на навчання, видане регіональним замовником відповідно до законодавства.

 

 1. Спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням мають:

особи, зазначені в абзацах другому-третьому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил прийому;

особи, зазначені в абзацах четвертому-сьомому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил прийому;

особи, зазначені в абзаці десятому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил;

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного період участі в антитерористичній операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов’язків військової служби;

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення(категорія 2);

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантію їх соціального захисту”;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил.

 

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за  регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 10 цього розділу.

Особи, які вступають на основі базової чи повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому – дванадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими  правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзацах другому-третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України, за винятками визначеними законом. Здобуття освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Прийом на навчання за державним (регіональним) замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі навчальних закладів, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 

 1. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається КВНЗ «КМК» ДОР» у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за регіональним замовленням. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

 

 1. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається КВНЗ «КМК» ДОР» у межах ліцензованого обсягу.

 

 1. Квоти-1 встановлюються КВНЗ «КМК» ДОР» у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу регіонального замовлення.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Розклад роботи приймальної комісії: понеділок – п’ятниця 9.00-18.00; субота – 9.00-13.00; неділя – вихідний.
 2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

             

        
Етапи вступної компанії
Терміни
1.     Вступ на основі базової загальної середньої освіти                                       (за денною формою навчання)

 

1. Початок прийому заяв та документів у паперовій  формі 01 липня

 

2. Закінчення  прийому документів від вступників 14 липня

о 18.00 год.

3. Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід з 15 до 22 липня
4. Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією. 12.00 год.

24 липня

5. Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 год.

29 липня

6. Зарахування вступників за регіональним замовленням не пізніше          12.00 год.          31 липня
7. Зарахування вступників  за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

30 серпня

8. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб,які зараховані на навчання за  кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

7 серпня 2017 р.

 

2.     Вступ на основі повної загальної середньої освіти

(за денною формою навчання)

1. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів (за бажанням):

а)  початок

 

29 червня

б) закінчення 18.00 год.

25 липня 

2. Порядок оцінки рівня фізичної підготовки

 

до11липня

 

3. Початок прийому заяв та документів: 12 липня
а) закінчення прийому заяв та документів для осіб  які вступають на основі співбесіди, вступних  іспитів, творчих конкурсів о 18.00 год.           01 серпня

 

б) закінчення прийому заяв та документів для осіб  які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18.00 год.              08 серпня

 

4. Строки проведення творчих конкурсів з 28 липня по         07 серпня
5. Строки проведення  вступних іспитів з 02 по 07 серпня
6. Строки проведення співбесід З 02 по 04 серпня
7. Термін  оприлюднення списку осіб,  рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-1 з повідомленням про отримання ними права здобути вищу освіту за регіональним замовленням не пізніше 12.00

05 серпня

2017 р.

8. Оприлюднення рейтингового списку вступників, яківступають на основісертифікатівзовнішньогонезалежногооцінювання, творчихконкурсів та вступнихіспитів (у тому числі за квотами-1), іззазначеннямрекомендованих до зарахування на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією на місця за регіональнимзамовленняи.   не пізніше          12.00 год.

09 серпня

 

9. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 год.

12 серпня

 

10. Зарахування вступників за регіональним замовленням відбувається не пізніше           12.00 год.

14 серпня

11. Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше

30 вересня

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до навчальних закладів

 

 1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти(визначені пунктом 3 розділу ІV цих Правил прийому;

мають право на зарахування за квотами-1(визначені пунктом 5 розділу ІV цих Правил прийому;

мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

 1. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією КВНЗ «КМК» ДОР»згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

У КВНЗ «КМК» ДОР»  створюється консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого навчального закладу з метою внесення своєї заяви в електронній формі.

 1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії КВНЗ «КМК» ДОР» та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

“претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за  регіональним замовленням”;

“претендую на участь в конкурсі виключно на місця регіонального замовлення”;

“претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб”.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами -1  (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених  абзацами тринадцятим, чотирнадцятим пункту 3 розділу ІІІ цих Правил.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній рівень подаєтьсь довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній рівень.

 

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній  рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

КВНЗ «КМК» ДОР» у правилах прийому встановлено перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це передбачено особливостями вступу на спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 

 1. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цих правил, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктом 5 розділу ІV цих правил, подаються вступником особисто при поданні документів у паперовій формі у визначені цими правилами терміни. Неподання абонесвоєчасне подання документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлює реалізацію таких спеціальних умов.

 

 1. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням для осіб, визначених абзацами п’ятим-одинадцятим пункту 5 розділу ІV цих правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, передбачених в пункті 1 розділу VIII цих правил або при укладанні договору про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. Неподання абонесвоєчасне поданнядокументиів, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

 

 1. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КВНЗ «КМК» ДОР». Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

 1. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціальних умов на здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 

 1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до КВНЗ «КМК» ДОР» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті КВНЗ «КМК» ДОР» на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

 

 1. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 

 1. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована КВНЗ «КМК» ДОР» на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у КВНЗ «КМК» ДОР».

 

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповіднодо наказу Міністерства освіти і науки Українивід 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VІІ. Організація та проведення конкурсного відбору

 

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет) та творчого конкурсу (другий предмет).

 

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (перший предмет) та творчого конкурсу (другий предмет).
 2. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатку до документу про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

 1. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти – від 1 до 12 (додаток 3).

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого Приймальною комісією бала на одній із сесій, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

 

 1. Програми вступних випробуваньзатверджені головами Приймальних комісій КВНЗ «КМК» ДОР» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.

 

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головами Приймальної комісії КВНЗ «КМК» ДОР» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається включення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

 

 1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

 1. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені КВНЗ «КМК» ДОР», розглядає апеляційна комісія цього КВНЗ «КМК» ДОР», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

 

 1. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

 

 1. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в КВНЗ «КМК» ДОР».

 

 1. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

 

VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 

 1. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

 

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 

за конкурсним балом від більшого до меншого;

 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній  рівень від більшого до меншого.

 

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1.

 

 1. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті КВНЗ «КМК» ДОР».

 

 1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються Приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням Приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті КВНЗ «КМК» ДОР» відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Приймальної комісії КВНЗ «КМК» ДОР».

 

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на  веб-сайті КВНЗ «КМК» ДОР», а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

ІХ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення, а саме: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), оригінал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до Приймальної комісії КВНЗ «КМК» ДОР». Подані оригінали документів зберігаються у КВНЗ «КМК» ДОР» протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

 

 1. Особи, які в установлені строки, визначені у розділу V цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІ та ХІІ цих Правил.
 2. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначено Правилами прийому.

Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених в пункті 1 розділу ІХ цих Правил.

 

 1. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за регіональним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до Приймальної комісії КВНЗ «КМК» ДОР» та долучається до його особової справи.

 

 1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ІХ цих Правил.

 

Договір про надання освітніх послуг між КВНЗ «КМК» ДОР» та фізичною (юридичною) особоюукладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

 1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

 1. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

 

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

ХІ. Переведення на вакантні місця  регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 

 1. КВНЗ «КМК» ДОР» надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування до КВНЗ «КМК» ДОР» за відповідною спеціальністю в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIІI цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу Х цих Правил.

 

 1. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIІI цих Правил.

 

 1. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

 

 • особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, визначені абзацами п’ятим-восьмому пункту 5 розділу ІV цих Правил, незалежно від конкурсного бала;

 

 • особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за регіональним замовленням, передбачені абзацами другим, третім, дев’ятим-дванадцятим пункту 5 розділу ІV цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування  за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VII цих Правил, не більше ніж на 40 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти);

 

 • особи, щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за  регіональним замовленням, передбачені абзацами четвертим та тринадцятим пункту 5 розділу ІV цих Правил, за умови, що отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який вимагається для отримати рекомендації до зарахування  за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, визначеному пунктом 5 розділу VII цих Правил, не більше ніж на 20 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти);
 • особи, які не отримали право на місця за  регіональним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VIІI цих Правил.

 

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпунктах 1 – 4 цього пункту, проводиться за умови  відсутності непереведених осіб попередньої категорії або їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпункті 1  цього пункту, навчальний заклад використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно повідомляє відповідного регіонального замовника.

 

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в даному навчальному закладі. Навчальний заклад повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальності.

 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в підпункті 1 цього пункту, навчальний заклад надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

 

XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

 

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директоромКВНЗ «КМК» ДОР» на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті КВНЗ «КМК» ДОР» у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.

 

 1. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XІV цих Правил.

 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до КВНЗ «КМК» ДОР» за власним бажанням, відраховані з КВНЗ «КМК» ДОР» за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм  не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 

 1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з КВНЗ «КМК» ДОР», про що видається відповідний наказ.

 

 1. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій КВНЗ «КМК» ДОР» за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 год. 19 вересня.

 

ХІІI. Особливості прийому на навчання іноземців

та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між навчальними закладами або вищими навчальними закладами, до структури яких входять навчальні заклади.

Прийом іноземців до навчальних закладів на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

 1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Навчальний заклад обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробуваньз визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, навчальний заклад якої видав документ про здобутий рівень освіти.

 

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до навчальних закладів України на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 2. Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у правилах прийому та оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу.
 3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань навчального закладу.
 5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідченийпосвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

 

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до навчальних закладів

 1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

 

 1. Навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатом про акредитацію спеціальності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням заспеціальністю, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті КВНЗ «КМК» ДОР» не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

 1. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті КВНЗ «КМК» ДОР».

 

 1. Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

 

 1. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальністю (спеціалізаціями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до КВНЗ «КМК» ДОР» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                                                   Н.Ю.Рудковська

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ PDF

 Комментарии закрыты

 • Контакти

  Поштовий індекс 51938
  Дніпропетровська область, м. Кам’янське,
  вул. М.Лисенка, буд. 58
  тел./факс: +380(569)52-14-90 – прийомна
  +380(569)52-14-65 – бухгалтерія
  +380(569)57-86-13 – черговий
  e-mail: collegemuz@yandex.ua